Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Account: de persoonlijke digitale omgeving op de website waar Opdrachtgever toegang tot heeft, teneinde gebruik te maken van de Dienst.

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Content: het geheel aan informatie dat door Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen via de website aan Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, waaronder begrepen maar niet beperkt tot opleidingen, video’s, teksten en de lay‐out van de Dienst.

Dienst: Leerbeterschilderen; het aangeboden online platform waarop cursussen worden aangeboden die geabonneerden kunnen volgen.

Intellectueel eigendom: alle rechten van intellectuele of industriële aard met betrekking tot de Dienst en de website alsmede de via de website openbaar gemaakte content.

Opdrachtgever: de natuurlijk persoon, het bedrijf of de instelling waarmee door Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen een Overeenkomst wordt gesloten.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen en Opdrachtgever op grond waarvan Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen zich verplicht tot het leveren van de Dienst, onverminderd alle andere verplichtingen voor Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen en/of Opdrachtgever die uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeien.

Website: het platform van Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen dat via de website www.leerbeterschilderen.nl en onderliggende pagina’s beschikbaar is.

Besloten Facebookgroep: de besloten Facebookgroep van Leerbeterschilderen waartoe cursisten van Leerbeterschilderen toegang kunnen krijgen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en

overeenkomsten tot levering van diensten en/of producten door Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen.

2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden en gelden dan slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben. De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze schriftelijk door Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen zijn aanvaard.

2.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2.4 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is of indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen, dan dient gehandeld te worden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2.5 Indien Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Aanbiedingen/offertes

3.1 Alle aanbiedingen/offertes zijn 30 dagen na dagtekening geldig, tenzij anders vermeld op de offerte.

Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de door Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen bij de voorbereidende gesprekken verstrekte gegevens, welke door Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen als juist worden aangemerkt.

3.2 Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen anders aangeeft.

3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3.5 Indien Opdrachtgever, al dan niet na ontvangst van een offerte, een optie op een datum/data neemt, blijft deze optie gedurende maximaal 30 dagen van kracht, waarna deze komt te vervallen. Wenst Opdrachtgever de optie om te zetten in een definitieve overeenkomst, dan dient hij dat binnen één maand nadat hij de optie heeft genomen per e-mail aan Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen te laten weten.

Artikel 4. Prijzen

4.1 Alle door Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, zoals reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten (niet limitatief), tenzij anders aangegeven.

4.2 Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen is te allen tijde gerechtigd tot verhoging van het honorarium of de prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen, inflatie, prijsindexatie of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Artikel 5. Inschakeling van derden

5.1 Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 6. Uitvoering van de opdracht

6.1 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

6.2 Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

6.3 De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

6.4 Indien door Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen of door Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten. In dit kader door Opdrachtgever te maken kosten, intern en/of door inschakeling van derden, komen voor zijn rekening.

6.5 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen zijn verstrekt, heeft Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen ter beschikking heeft gesteld. Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

6.6 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

6.7 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door Opdrachtgever en deze akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen op en is voor Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

6.8 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

6.9 Indien Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen gehouden is, dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 7. Toegang tot de Dienst

7.1 Opdrachtgever krijgt toegang tot de Dienst door een Account te registreren en te betalen op de manier zoals omschreven op de Website. Opdrachtgever heeft na registratie direct toegang tot de Dienst.

7.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de gegevens die vereist zijn voor de registratie van het Account.

7.3 Opdrachtgever verklaart, indien sprake is van een natuurlijk persoon, tenminste de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt. Opdrachtgever die de leeftijd van 18 jaar niet heeft bereikt verklaart voor het registeren van het Account en het gebruik van de Dienst uitdrukkelijke toestemming te hebben van ouders of wettelijk vertegenwoordigers van de Klant.

7.4 Opdrachtgever heeft onbeperkt toegang tot de Dienst. Eventuele toegang tot de besloten Facebookgroep is in beginsel beperkt tot 1 jaar na inschrijving.

Artikel 8. Beschikbaarheid van de Dienst

8.1 Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen geeft geen garantie dat de Website en de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk zijn. Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen is tegenover Opdrachtgever op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Website of de Dienst.

8.2 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn voor het gebruik van de Dienst.

8.3 Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens Opdrachtgever, de Dienst, de Website en/of de Content of onderdelen daarvan (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien dat in haar opvatting noodzakelijk is.

8.4 Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diensten die door derden worden aangeboden in het kader van de Website en de Dienst.

Artikel 9. Gebruik van de Dienst

9.1 De Dienst bestaat eruit dat Opdrachtgever toegang krijgt tot de Website, waarop Opdrachtgever trainingen kan volgen middels de daarop beschikbaar gestelde Content.

9.2 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden en voor de duur van de Overeenkomst, verleent Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen aan Opdrachtgever een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet‐exclusief en niet‐overdraagbaar recht om van de Dienst, inclusief de Website en de Content gebruik te maken voor persoonlijke studiedoeleinden.

9.3 Onverminderd de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden mogen de voor rekening van Opdrachtgever komende activiteiten in het kader van de Dienst, waaronder mede het gebruik van de Website en de communicatie met andere Opdrachtgevers via de Dienst niet:

a. op onwaarheden gebaseerd en/of misleidend zijn;

b. discriminerend, gewelddadig, pornografisch, illegaal, nodeloos kwetsend of anderszins ongepast zijn, ter beoordeling van Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen;

c. virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe‐eigenen, of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de computersystemen van de Dienst te omzeilen;

d. bestaan uit het gebruik van enige soft‐ en/of hardware matige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden), voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via de Dienst toegankelijke gemaakte Content, dan wel om de Website op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien;

e. een commercieel of promotioneel karakter hebben, tenzij Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven;

f. in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden, de Privacy policy van Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen, of enige geldende wet‐ en/of regelgeving;

g. inbreuk maken op de rechten van Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Intellectueel eigendom en rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;

h. op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn;

i. de belangen en goede naam van Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen kunnen schaden.

Artikel 10. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

10.1 Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

10.2 Voorts is Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen kan worden gevergd.

10.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

10.4 Indien Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

10.5 Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

10.6 Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet- nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

10.7 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen, zal Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen anders aangeeft.

10.8 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

10.9 Indien Opdrachtgever een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht, behoudens voor zover in artikel 10 van deze voorwaarden anders is bepaald.

10.10 Indien Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen niet kan nakomen vanwege omstandigheden die haar bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft zij het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.

10.11 Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien zij, ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar invloedsfeer lagen, tijdelijk verhinderd is om haar verplichtingen na te komen.

10.12 Is Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst, dan leidt dat niet tot restitutie van de overeengekomen prijs en/of vergoeding van schade, maar zal Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen zich naar redelijkheid inspannen om alsnog deugdelijk na te komen. Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen zal daarvoor geen kosten in rekening brengen.

Artikel 11. Overmacht

11.1 Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

11.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen of van derden, ziekte van de medewerker van Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen, die belast is met de uitvoering van de opdracht. Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen haar verbintenis had moeten nakomen.

11.3 Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

11.4 Voor zover Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

11.5 In geval van overmacht zal Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen zich naar redelijkheid inspannen om Opdrachtgever desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1 Indien Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

12.2 Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

12.3 Indien Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

12.4 De aansprakelijkheid van Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen is in ieder geval steeds beperkt tot

het bedrag der uitkering van haar (beroeps) aansprakelijkheidsverzekeraar, vermeerderd met het voor Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen geldende eigen risico, in voorkomend geval.

12.5 Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor enige andere schade, hoe ook genaamd, gevolg-, letsel- en bedrijfsschade daaronder begrepen.

12.6 Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen sluit in het bijzonder iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met enig onrechtmatig handelen of nalaten of een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door een ondergeschikte of zelfstandige hulppersoon, die door Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen bij de uitvoering van de door Opdrachtgever opgedragen werkzaamheden wordt ingeschakeld, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.

12.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 13. Garanties en Vrijwaring

13.1 Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen zal jegens derden nimmer verder aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat bij de uitvoering van de overeenkomst waarop onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, dan welke Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen jegens Opdrachtgever is.

13.2 Opdrachtgever vrijwaart Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen tegen iedere verdere aansprakelijkheid en zal in haar overeenkomsten met derden waar mogelijk een dienovereenkomstige vrijwaring ten behoeve van Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen bedingen.

13.3 Opdrachtgever vrijwaart Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen volledig ter zake van aanspraken op schadevergoeding van derden, gegrond op schending van intellectuele eigendomsrechten, door gebruik van ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur, offertes en dergelijke, dan wel veroorzaakt door toepassing van werkwijzen, welke aan Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen door of vanwege Opdrachtgever ter uitvoering van de overeenkomst zijn verstrekt of voorgeschreven.

13.4 Indien Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

13.5. De Dienst bevat slechts de functionaliteiten, Content en overige eigenschappen zoals Opdrachtgever deze aantreft op het moment van gebruik. Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen geeft geen garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, volledigheid, integriteit en juistheid van de Content en de Dienst, tenzij anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden. Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen is niet verplicht om bepaalde Content op verzoek toe te voegen.

Artikel 14. Annulering

14.1 De volgende annuleringsbepalingen zijn van kracht, tenzij de website voor enige dienst of product anders vermeldt of tenzij in een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen anders is overeengekomen.

14.2.1 Annulering Incompany Opdracht

Opdrachtgever is bij annulering van een incompany trainingsopdracht de volgende kosten verschuldigd:

Bij annulering van een training

a. binnen 1 week voor aanvang 1e trainingsdag, 100% van het offertebedrag.

b. binnen 2 weken voor aanvang trainingsdag, 75% van het offertebedrag.

c. binnen 3 weken voor aanvang trainingsdag, 25% van het offertebedrag.

d. eerder dan 4 weken voor aanvang trainingsdag, geen kosten.

14.2.2 Annulering van een opdracht dient schriftelijk of per e-mail te geschieden. Annulering is een feit als Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen ontvangst van annulering bevestigd heeft. Als moment van annuleren geldt datum poststempel bij annulering per post of de datum en het tijdstip van ontvangen van de annuleringse-mail.

14.3.1 Annulering Open inschrijving

Onder ‘open inschrijving’ wordt elke vorm van begeleiding of ondersteuning door Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen bedoeld waarbij individuele Opdrachtgevers/Deelnemers zich kunnen inschrijven voor o.a. training, informatiebijeenkomsten, webinars of teleseminars.

14.3.2. Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen behoudt zich het recht voor om bij onvoorziene omstandigheden of onvoldoende belangstelling voor een ‘open inschrijving’ deze te annuleren, doch zal voorstellen doen ten aanzien van eventuele alternatieve data of mogelijkheden. Bij annulering door Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen, indien geen gebruik gemaakt wordt van alternatieve mogelijkheden, heeft Opdrachtgever recht op restitutie van het betaalde bedrag.

14.3.3 Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen heeft het recht om – met duidelijke opgave van redenen – deelname van een Opdrachtgever te weigeren, in welke gevallen Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door hem/haar betaalde bedrag.

14.3.4 Annulering door Opdrachtgever in geval van een open inschrijving kan tot twee weken voor aanvang van de dienst kosteloos geschieden, tenzij op de website anders staat vermeld. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de eerste trainings- of begeleidingsdag is Opdrachtgever de gehele overeengekomen prijs verschuldigd.

14.3.5 In alle gevallen mag, na overleg vooraf met Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen, een vervanger met dezelfde opleidingsvraag worden gestuurd.

14.3.6 Annulering dient uitsluitend per – door Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen bevestigde e-mail – te geschieden. Als moment van annuleren geldt de datum en het tijdstip van ontvangen van deze e-mail door Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen.

14.3.7 Wanneer Opdrachtgever of diens vervanger op de eerste dag van de training niet verschijnt wordt dit aangemerkt als annulering. Het is dan niet meer mogelijk de rest van het programma te volgen en tevens niet meer mogelijk om een vervanger te sturen.

14.4.1 Annulering één-op-één begeleiding op afspraak, zoals prive-lessen.

In geval van een bestaande afspraak voor prive-lessen of andere één op één begeleiding, heeft Opdrachtgever het recht tot uiterlijk 36 uur voor aanvang kosteloos een nieuwe afspraak te maken of te annuleren. Indien de afspraak binnen 36 uur voor aanvang wordt verplaatst of geannuleerd, is Opdrachtgever de gehele overeengekomen prijs voor de geannuleerde of verplaatste sessie verschuldigd.

14.5.1 Annulering langlopende opdrachten

Indien de overeenkomst een langlopend traject van meerdere vooraf overgekomen sessies betreft, geldt voor wat betreft annulering door Opdrachtgever vóór aanvang van het traject de hiervoor opgenomen annuleringsregeling voor “Open Inschrijvingen”. Tussentijdse annulering is niet mogelijk tenzij anders overeengekomen. De overeengekomen prijs blijft verschuldigd, tenzij er naar het oordeel van Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen aanleiding is om anderszins over een te komen.

Artikel 15. Betaling

15.1 Opdrachtgever dient de facturen van Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen binnen vijftien dagen na factuurdatum te voldoen tenzij anders is overeengekomen. Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen is gerechtigd om periodiek te factureren.

15.2 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 2% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

15.3 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

15.4 Is Opdrachtgever in verzuim, dan behoudt Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen zich het recht voor om de werkzaamheden op te schorten of de opdracht te annuleren.

15.5 Indien Opdrachtgever met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen om schadevergoeding te vorderen.

15.6 Na aanmaning en niet tijdige betaling binnen de aanmaningstermijn zijn consumenten conform de Wet normering incassokosten (inwerkingtreding 1-7- 2012), incassokosten aan Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen verschuldigd. Niet-consumenten zijn in afwijking van genoemde wet zonder nadere aanmaning 15% van de hoofdsom aan incassokosten verschuldigd indien en zodra zij in verzuim zijn, met een minimum van € 150,-.

15.7 De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over alle verschuldigde kosten eveneens wettelijk vastgestelde rente verschuldigd.

15.8 Achteraf betalen: In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we u de volgende betaalmethode(s) aan. Betaling dient aan Klarna te worden gedaan.

  • Achteraf Betalen

U vindt meer informatie in de gebruikersvoorwaarden van Klarna. Algemene informatie over Klarna vindt u hier. Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement verwerkt.

Artikel 16. Intellectuele eigendom

16.1 Het is Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen verboden om de door Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen verstrekte ontwerpen, documentatie, informatie, stappenplannen, programmatuur, offertes e.d. (niet limitatief) (hierna: stukken) aan derden te vervreemden, te tonen of op een andere wijze in gebruik te geven. Het is Opdrachtgever wel toegestaan deze stukken te vermenigvuldigen voor eigen gebruik voor zover de opdracht dat redelijkerwijs met zich meebrengt.

16.2 Tenzij anders is overeengekomen, blijven auteursrechten evenals alle overige rechten van intellectuele eigendom op deze stukken bij Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen.

Artikel 17. Geheimhoudingen/Privacy

17.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

17.2 De persoonlijke gegevens die Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen via de site bereiken, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel. Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder De Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1 Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding, een offerte en/of een overeenkomst met Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen, behoudens voor zover de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Esther van Tilburg – Leerbeterschilderen het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

18.2 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.